Posts

Showing posts from July, 2014

Aurorino srce - Recenzija

Image
Recenzija “Aurorino srce”, 2004. Poezija je, ve ć odavno, postala svakodnevni emotivni medijum, pristupa č an svakom, ko   želi da neobi č nim jezikom i kroz umetni č ko nadahnu ć e do ž ivljava li č na i svetska   zbivanja. Neminovna posledica svrgavanja poezije s olimpskog pijedestala, iz sfera   božanske posve ć enosti i misti č ne nedodirljivosti, jeste hiperproduktivno narastanje "stihotvorenija", po č esto vrednih samo onom ko ih pi š e. Zato je danas potrebno biti vešti   znalac u prepoznavanju samosvojnih  vrednosti pesni č kog umetni č kog dela, zaklonjenog    šumom ispraznih rima, teških i pompeznih misli i emocija sumnjivog porekla. Ipak, postoje dela koja mirno brode kroz raznobojne reke doma ć eg pesni š tva, neometana   šarenilom modernog i turobnim virovima dogmatskog. Takva je zbirka pesama "Aurorino   srce", pesnikinje Slavice Trajkovi ć . Č vrsto uobli č ena, racionalno osmi š ljena i utvr đ ena,